ODTÜ PROF. DR. MUSTAFA N. PARLAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmelik ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından verilen Onur,Bilim, Hizmet, Araştırma ve Teknoloji Teşvik Ödülleri ile ODTÜ Eğitim ve Tez Ödüllerinin veriliiş koşullarını belirler.

Onur / Bilim / Hizmet / Araştırma Teşvik Ödülleri

Genel
Madde 1: Seçkin bilim insanlarının ve uygulamacıların, tüm bilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek, yetkinliklerini belgeleyerek çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla, ODTÜ Prof.Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı’nca her yıl aşağıda sıralanan ödüller verilir.

 • Onur Ödülü
 • Bilim Ödülü
 • Hizmet Ödülü
 • Araştırma Teşvik Ödülü
 • Teknoloji Teşvik Ödülü
 • Vakıf Mütevelli Heyeti’nce uygun görülecek diğer ödüller
 • Tanımlar

Madde 2: ONUR ÖDÜLÜ: Hem Bilim Ödülü hem de Hizmet Ödülü için gerekli olan koşullardan önemli bir bölümünü gerçekleştiren kişilere verilen en üstün ödüldür. Yalnızca yaşamakta olan kişilere verilir.

Madde 3: BİLİM ÖDÜLÜ: Bilimsel çalışma ve araştırmalarıyla bilime uluslararası düzeyde önemli bir katkıda bulunmuş olan ya da bilimsel bulgularıyla ülkenin gelişmesine önemli bir yarar sağlamış olanlara verilen ödüldür. Yalnızca yaşamakta olan bilim insanına verilir.

Madde 4 :HİZMET ÖDÜLÜ: Aşağıda belirtilen nitelik ve katkılardan en az birini sağlamış olanlara verilen ödüldür.

a) Bilim alanlarından birinde, ülkenin toplumsal, teknolojik ve ekonomik kalkınmasına yönelik önemli katkılarda bulunmuş olmak;

b) Araştırma yönetimi ve diğer çalışmalar ile araştırıcı bir gençliğin yetiştirilmesine ve ülkenin araştırma potansiyelinin artırılmasına önemli katkılarda bulunmuş olmak;

c) Araştırma sonuçlarının endüstriye aktarılması ve araştırmaya dayalı endüstriye kalkınmanın gerçekleştirilmesi ya da yaygınlaştırılmasına emeği geçmiş olmak;

d) Türkiye’nin gereksinimi olan sektörlerin kurulması, geliştirilmesi ya da var olan sektörlerin verimli duruma getirilmesi çabalarıyla ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmuş olmak.

e) Yüksek öğretim kurumlarının çağdaş ve atılımcı bir yaklaşımla kurulmasına ve geliştirilmesine öncülük ederek önemli katkılarda bulunmuş olmak.

Madde 5: ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLÜ: Araştırmalarıyla bilim alanlarından birinin gelişmesine katkıda bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözümüne yardımcı olan genç araştırmacılara (ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını doldurmamış olan) verilen ödüldür. Bu ödül, belli bir araştırma çalışması için verilebileceği gibi, bir araştırmacının ya da bir araştırmacı grubunun tüm çalışmaları göz önüne alınarak da verilebilir.

Madde 6 :TEKNOLOJİ TEŞVİK ÖDÜLÜ: Teknoloji geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla belli bir endüstri dalının gelişmesine katkıda bulunan genç araştırmacı/geliştirmecilere (ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını doldurmamış olan) verilen ödüldür. Bu ödül, belli bir araştırma/geliştirme çalışması için verilebileceği gibi, bir araştırmacı/geliştirmecinin ya da bir araştırma/geliştirme grubunun (bu durumda yaş sınırlamasına uyulmaz) tüm çalışmaları gözönüne alınarak da verilebilir.

Madde 7 :Aynı ödüle üç defadan fazla başvuruda bulunulamaz.

Madde 8: Yukarıda belirtilen ödüller için aşağıda sıralanan kişi ve kuruluşlar aday önerebilirler.

a) Yüksek öğretim kurumları ile bilimsel araştırma yapan diğer araştırma kuruluşlarının temsilcileri ve yetkili kurulları ve meslek kuruluşları,

b) ODTÜ Prof.Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri,

c) ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı’ndan daha önce Onur, Bilim ve Hizmet ödülü almış olan kişiler,

d) Araştırma ve Teknoloji Teşvik Ödülleri’ne aday olmak isteyen kişilerin kendileri.

Madde 9: Kurallara uygun biçimde önerilen adaylar arasından hangilerine ödül verileceği, Vakıf Ödül Jürisi’nce belirlenir. Ödül Jürisi, kararlarına temel oluşturacak değerlendirmeleri kendisi yapabileceği gibi, başka uzman kişi ve kurullara da yaptırabilir. Ödül Jürisi üyeleri, Vakıf Mütevelli Heyeti’nce seçilir. Dokuz üyeden oluşan Ödül Jürisi’nde altı üyenin yüksek öğretim kurumlarından, diğer üç üyenin uygulamadan seçilmesine özen gösterilir. İki yılda bir jüri üyelerinin üçte biri yenilenir. Ardarda 3 toplantıya gerekçesiz olarak katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Devamsızlık ya da istifa nedeniyle boşalan üyelikler ilk Vakıf Mütevelli Heyeti toplantısında benzer biçimde seçim yapılarak doldurulur. Bu şekilde görevlendirilen üyeler yerine seçildikleri üyenin görev süresini tamamlarlar.

Madde 10: Ödül Jürisi’nin ödül verilmeğe değer bulunduğu adaylarla ilgili kararları, her yıl Kasım ayının sonundan önce açıklanır.

Madde 11 :Ödüller her yıl 19 Aralık günü düzenlenen bir törenle sahiplerine verilir. Bu günün uygun olmadığı özel durumlarda, tören günü Ödül Jürisi’nce belirlenir. Ödül kazananlara birer plaket ile ödül belgesi verilir. Onur Ödülü, Bilim Ödülü ve Hizmet Ödülü kazananlar, törende kendi uzmanlık alanlarında ya da diledikleri diğer bir konuda birer konuşma yaparlar.

Madde 12 :ODTÜ Prof.Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakıf Ödül Jürisi üyeleri, görevleri süresince, bu ödüllere aday gösterilemezler.

Madde 13 :Bir yıl içinde alınmayan ödül beratları ve belgeler vakfa kalır.

ODTÜ EĞİTİM VE TEZ ÖDÜLLERİ
Genel

Madde 1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim elemanlarının eğitimde ve araştırmada gösterdikleri başarıları değerlendirmek ve genç öğretim elemanları ile araştırmacıları özendirmek amacıyla, ODTÜ Prof.Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı’nca her yıl aşağıda sıralanan ödüller verilir.

 • ODTÜ Yılın Eğitimcisi Ödülü
 • ODTÜ Eğitimde Üstün Başarı Ödülü
 • ODTÜ Yılın Tezi Ödülü
 • Tanımlar

Madde 2: ODTÜ YILIN EĞİTİMCİSİ ÖDÜLÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğün’ce uygulanan ders değerlendirme anketi sonucunda, öğrenci tarafından en başarılı bulunan öğretim elemanları arasından seçilenlere verilen ödüldür. Seçimlerde, söz konusu anketin öğretim elemanlarıyla ilgili sorularına verilen yanıtların değerlendirilmesiyle elde edilen iki ayrı ortalama (son dönem ve yığılmalı) göz önünde bulundurulur.

Madde 3: ODTÜ EĞİTİMDE ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ: Yılın Eğitimcisi Ödülünü üçüncü kez almaya hak kazananlara, Yılın Eğitimcisi Ödülü yerine bu ödül verilir. Bu ödülü alanlar, Yılın Eğitimcisi Ödülüne aday olamazlar.

Madde 4 : ODTÜ YILIN TEZİ ÖDÜLÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde son bir yıl içinde tamamlanmış olan (teknoloji üretmeğe yönelik tezler başta olmak üzere) lisans üstü tez çalışmaları arasından uzmanlarca başarılı bulunan tez çalışmalarına verilen ödüldür.

Uygulama İlkeleri:

Madde 5: ODTÜ Yılın Eğitimcisi Ödülü adaylarının belirlenmesinde, ODTÜ Rektörlüğü’nce yürütülen öğrenci ders değerlendirme anketleri sonuçları temel alınır. Vakıf yönetimince belirlenmiş asgari koşulları taşıyan adaylar arasından adayın tam zamanlı öğretim üyesi olması, akademik yıl boyunca verilen toplam ders sayısı, öğrenci sayısı, değerlendirilen anket formu sayısı gibi ögeler esas alınarak hangilerine ödül verilmesinin önerildiği ODTÜ Rektörlüğünce Vakıf yönetimine bildirilir.

Madde 6: ODTÜ Yılın Tezi Ödülü adayları, tez jürisi başkanları, tez yöneticileri ya da adayların kendileri tarafından Enstitü Müdürlüklerine önerilirler. Öneri dosyasında, tezin neden aday gösterildiğini açıklayan gerekçeli bir sunuş yazısı; tezin bir örneği ve eğer varsa, çalışmayla ilgili olarak yapılmış bilimsel yayınların bir listesi bulunur. Aday gösterilen tezler, ODTÜ Rektörlüğü koordinatörlüğünde Enstitü Müdürlüklerince oluşturulan uzmanlık jürilerince ayrıntılı olarak incelenir ve ödüle değer bulunanlar Vakıf yönetimine bildirilir. ODTÜ Yılın Tezi seçilen tezin yazarına ve danışmanına başarı beratı verilir.

Madde 7 : ODTÜ Prof.Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı Ödül Jürisi üyeleri, görevleri süresince bu ödüllere aday gösterilemezler.